Videonovērošana

Informācija pēdējo reizi atjaunota 2020. gada 01.jūnijā

 

AS “VIADA Baltija”

degvielas uzpildes stacijās un birojā veiktās VIDEONOVĒROŠANAS PRIVĀTUMA ATRUNA

 

AS “VIADA Baltija” (reģistrācijas Nr. 40103867145, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046) (turpmāk arī “Viada”, vai “mēs”) veic videonovērošanu Viada degvielas uzpildes staciju, kas norādītas 1.pielikumā, un biroja: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, teritorijā un telpās (turpmāk – “DUS un/vai Birojs”).

Mums ir svarīgi informēt Jūs par šo videonovērošanu, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un pārredzamību. Videonovērošanas veikšanas ietvaros mēs apņemamies aizsargāt Jūsu personas datus.

Mūsu veiktajai videonovērošanai kā personas datu apstrādei ir piemērojama Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – “Regula”), kā arī citi spēkā esoši Latvijas Republikas normatīvie akti.

 1. UZ KO ATTIECAS ŠĪ PRIVĀTUMA ATRUNA

Šī privātuma atruna attiecas uz mūsu veikto videonovērošanu DUS un Biroja teritorijā un telpās. Videonovērošanas veikšana Regulas izpratnē ir personas datu apstrāde, un, izpildot Regulas prasības, ar šo atrunu datu subjektiem (indivīdiem, attiecībā uz kuriem videonovērošana tiek veikta) tiek sniegta informācija par videonovērošanu un tās ietvaros veikto personas datu apstrādi.

 1. KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu, dzīvu personu, indivīdu). Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem.

Videonovērošanas veikšana ir personas datu apstrāde. Videonovērošanas ieraksti var saturēt personas datus, piemēram, Jūsu digitālu attēlu, informāciju par Jūsu rīcību videonovērošanas zonā.

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Persona, kura atbild par privātuma aizsardzību un Regulas ievērošanu personas datu apstrādes ietvaros, ir pārzinis. DUS un Biroja veiktās videonovērošanas pārzinis ir Viada – AS “VIADA Baltija” (reģistrācijas Nr. 40103867145, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046).

Jautājumus par šo privātuma atrunu un cita veida pieprasījumus attiecībā uz videonovērošanas veikšanu DUS un Birojā Jūs varat iesniegt, rakstot uz            e-pasta adresi: privatums@viadabaltija.lv vai nosūtot pieprasījumu uz adresi: Alīses iela 3, Rīga, Latvija, LV-1046, adresējot to AS “VIADA Baltija”.

 

 1. KĀDĀ VEIDĀ UN KĀDUS JŪSU PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM

DUS videonovērošanas kameras ir izvietotas to teritorijās un tirdzniecības zālēs atbilstoši 1.pielikumā norādītajam. Birojā ir izvietotas 10 videonovērošanas kameras, no kurām 8 ir izvietotas tā teritorijā un 2 ir koplietošanas telpās (gaitenī/koridorā pie ieejas). Videonovērošanas kameras veic attēla ierakstu un/vai skaņas ierakstu.

Videonovērošana tiek veikta attiecībā uz ikvienu indivīdu, kas atrodas DUS un Birojā, tai skaitā attiecībā uz Viada darbiniekiem, DUS un Biroja apmeklētājiem (sadarbības partneriem/klientiem, apsardzes uzņēmuma darbiniekiem, kuri nodrošina DUS un Biroja fizisko apsardzi).

Videonovērošanas kameru izšķirtspēja ir augsta, tai skaitā ierakstos ir redzami DUS un Biroja teritorijā iebraucošo un izbraucošo transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuri.

 1. KAS IR TIESISKAIS PAMATS UN NOLŪKS – KĀPĒC MĒS VEICAM VIDEONOVĒROŠANU

Videonovērošana DUS un Birojā tiek veikta, lai īstenotu Viada leģitīmās intereses.

Videonovērošana (personas datu iegūšanas no videonovērošanas iekārtām) ir vajadzīga Viada un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai – noziedzīgu nodarījumu, citu ļaunprātīgu darbību vai kaitējumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību. Mēs izmantojam videoierakstu, lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, lai aizsargātu klienta īpašumu vai veselību, kā arī citos ārkārtas gadījumos. Videoieraksti ar Jūsu personas datiem netiek izpausti trešajām personām, izņemot, ja to pieprasa tiesību sargājošās un uzraugošās iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai Jūs – kā datu subjekts.

Papildus Viada ir arī leģitīma interese sekot līdzi situācijai DUS un Birojā, tai skaitā uzraudzīt un kontrolēt, vai DUS un Biroja teritorijā un/vai telpās apmeklētāji ievēro noteikto kārtību, drošības prasības (tostarp darbā ar paaugstinātas bīstamības iekārtām), neapdraud citas personas vai Viada intereses (piemēram, vai netiek bojāts īpašums (iekārtas, inventārs u.c.), nenotiek zādzība u.c.), kā arī uzraudzīt un kontrolēt, vai DUS un Biroja teritorijā nav iestājušies apstākļi, kas rada vai var radīt kaitējumu Viada, citu personu interesēm un mantai vai kaitējumu videi (piemēram, naftas produktu noplūdes iekārtas bojājuma gadījumā). Tostarp, mums arī ir leģitīma interese videoierakstus izmantot kā apliecinājumu Viada noteikto saistību izpildei vai  izmeklētu pārkāpumus vai iespējamos pārkāpumus.

Videonovērošana, galvenokārt, tiek veikta attiecībā uz teritoriju un telpām. 2 videonovērošanas kameras ir izvietotas Biroja koplietošanas telpās, ar mērķi nodrošināt noteikto kārtību, personu un mantisko drošību. Tādējādi videonovērošana netiek veikta vietās, kur indivīds ir tiesīgs sagaidīt īpašu privātumu. Līdz ar to uzskatāms, ka iepriekš aprakstīto Viada leģitīmo interešu īstenošana ir nepieciešama, nozīmīga un ir samērīga.

Iepriekš uzskaitītās Viada leģitīmas intereses ir gan pamats, gan nolūks Viada darbībai videonovērošanas veikšanas ietvaros.

 1. CIK ILGI TIEK GLABĀTI VIDEOIERAKSTI

Videoieraksti tiek glabāti tikai tik ilgi, kamēr tie nepieciešami iepriekš minētajiem nolūkiem vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Videonovērošanas kameru videoieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas.

Pēc glabāšanas termiņa iestāšanās videoieraksti tiek dzēsti.

Iepriekš noteiktais termiņš var tikt pagarināts konkrētos izņēmuma gadījumos, ja ieraksta saglabāšana ir nepieciešama likumīga nolūka sasniegšanai, piemēram, ierakstā ir redzams pārkāpums vai iespējams pārkāpums un ieraksts ir nepieciešams situācijas atrisināšanai, izmeklēšanas pabeigšanai, interešu aizsardzībai, vēršoties tiesā vai tiesībaizsardzības iestādēs.

 1. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Lai aizsargātu Jūsu personas datus un nodrošinātu to drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam mūsu personālam un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kas izriet no to darba vai sadarbības līguma.

Mēs veicam regulāras mūsu darbinieku apmācības Jūsu datu aizsardzības, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

 1. JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Jums ir Regulas 12. līdz 22. pantā noteiktās datu subjekta tiesības, ja attiecībā uz Jums tiek vai, iespējams, tiek veikta videonovērošana DUS un Birojā, Jums ir šādas tiesības attiecībā uz mūsu veikto videonovērošanu:

 • iegūt papildu informāciju par mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi un pieprasīt mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;
 • lūgt Jūsu personas datu dzēšanu;
 • iebilst pret datu apstrādi, kas pamatota ar Viada leģitīmajām interesēm, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju.

Tomēr šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, mums ir tiesības atteikt datu apstrādes pārtraukšanu, ja mēs norādām uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu likumīgās prasības.

Lai izmantotu savas datu subjekta tiesības, Jūs varat iesniegt mums pieprasījumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: privatums@viadabaltija.lv vai nosūtot pieprasījumu uz adresi: Alīses iela 3, Rīga, Latvija, LV-1046, adresējot to AS “VIADA Baltija”.

 

 

 1. IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Tomēr, var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti mūsu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram:

1) IT sistēmu uzturētājiem (Apstrādātājs);

2) Apsardzes pakalpojumu sniedzējiem (Apstrādātājs);

3) Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, tiesai, tiesību sargājošajām un uzraugošajām iestādēm (Pārzinis);

4) Likumā noteiktos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti arī citām personām, piemēram, pamatojoties uz valsts iestāžu pieprasījumu, ja tas nepieciešams konkrētas pārbaudes, uzraudzības pasākuma ietvaros.

 1. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar mums un gadījumā, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).

 

1.pielikums

AS “VIADA Baltija” degvielas uzpildes stacijās un birojā veiktās VIDEONOVĒROŠANAS PRIVĀTUMA ATRUNAI

(Informācija pēdējo reizi atjaunota 2020. gada 01.jūnijā)

DUS saraksts,

to teritorijā un telpās izvietoto videonovērošanas kameru skaits

 

Nr. p.k. DUS Nr. DUS nosaukums DUS adrese Videonovērošanas kameru skaits
Teritorijā Tirdzniecības zālē
1 DUS01 Maskavas Maskavas iela 440 8 2
2 DUS02 Šampētera Šampētera iela 180 6 5
3 DUS03 Ādaži Rīgas gatve 65, Ādaži 5 3
4 DUS04 Daugavpils 1 Nometņu iela 99D, Daugavpils 6 1
5 DUS05 Daugavpils 2 Vidzemes iela 1D, Daugavpils 5 2
6 DUS06 Buļļu Buļļu iela 72A, Rīga 4 2
7 DUS07 Rēzekne Atbrīvošanas aleja 174A, Rēzekne 6 2
8 DUS08 Jēkabpils Vienības iela 3, Jēkabpils 9 6
9 DUS09 Keldiša Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 17 8 3
10 DUS10 Liepāja Krūmu iela 56, Liepāja 3 3
11 DUS11 Dārzciema Dārzciema iela 69, Rīga 7 3
12 DUS12 Ērgļi Piebalgas iela 79, Ērgļi, Ērgļu pagasts 4 0
13 DUS13 Grobiņa Lielā iela 8, Grobiņa, Grobiņas novads 6 2
14 DUS14 Ķīšezers Ķīšezera iela 31, Rīga 8 3
15 DUS15 Vecpiebalga “Zvirbulīši”, Vecpiebalga 12 4
16 DUS16 Granīta                       Granīta iela 7a, Rīga 11 3
17 DUS17 Straupe “Aleta”, Straupe, Straupes pagasts 10 4
18 DUS18 Mūkusalas Mūkusalas iela 59, Rīga 9 4
19 DUS19 Jēkabpils 2 Brīvības iela 23, Jēkabpils 4 3
20 DUS20 Jelgava Rūpniecības iela 20d, Jelgava 4 3
21 DUS21 Nīca “Piebalgas”, Nīca, Nīcas pagasts 11 3
22 DUS22 Pļaviņas Pie apvedceļa, Aiviekstes pagasts 9 4
23 DUS23 Ogre Rīgas iela 116, Ogre, Ogres novads 10 4
24 DUS24 Lubānas Lubānas iela 129A, Dreiliņi 13 3
25 DUS25 Bauska “Dīči 1”, Elektriķi, Codes pagasts 11 3
26 DUS26 Ķekava “Mazsvilpji”, Ķekavas pagasts 12 3
27 DUS27 Rumbula “Daugavpils šoseja 3”, Rumbula 8 4
28 DUS28 Mūkusalas 2 Mūkusalas iela 78, Rīga 5 4
29 DUS29 Vecmīlgrāvis Emmas iela 45, Rīga 12 4
30 DUS30 Krasta Krasta iela 50, Rīga 13 2
31 DUS31 Astras G.Astras iela 7, Rīga 7 4
32 DUS32 Dārzciema 2 Dārzciema iela 62, Rīga 5 3
33 DUS33 Lidosta Dzirnieku iela 1, Lidosta Mārupes pagasts 4 3
34 DUS34 Limbaži Cēsu iela 32, Limbaži, Limbažu novads 11 2
35 DUS35 Sigulda “Lorēni”, Siguldas pagasts 12 4
36 DUS36 Jelgava 2 Lietuvas šoseja 72 12 4
37 DUS37 Brēcieni “Skorpions”, Brocēni, Brocēnu novads 13 3
38 DUS38 Rēzekne 2 Daugavpils iela 3, Rēzekne 11 4
39 DUS39 Viļāni Rīgas iela 52, Viļāni 12 3
40 DUS40 Madona Rūpniecības iela 19, Madona 10 4
41 DUS41 Cēsis Valmieras iela 12, Cēsis 12 4
42 DUS42 Anniņmuižas Anniņmuižas bulvāris 75, Rīga 9 4
43 DUS43 Salacgrīva Vidzemes iela 29, Salacgrīva 10 4
44 DUS44 Skulte “Mazžvīguļi”, Saulkrastu pagasts 8 4
45 DUS45 Saulkrasti  “Mazžvīguļi”, Saulkrastu pagasts 12 4
46 DUS46 Daugavpils 3 Višķu iela 17L, Daugavpils 7 2
47 DUS47 Daugavpils 4 18. novembra iela 119 12 4
48 DUS48 Jēkabpils 3 Latgales iela 42, Jēkabpils 11 5
49 DUS49 Alūksne Gulbenes iela 1C, Alūksne 10 4
50 DUS50 Balvi Stacijas iela 13, Balvi, Balvu novads 7 3
51 DUS51 Gulbene Baložu iela 19, Gulbene, Gulbenes novads 10 2
52 DUS52 Kuldīga Graudu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads 8 2
53 DUS53 Ventspils  Inženieru iela 2, Ventspils 7 3
54 DUS54 Ventspils 2 Kurzemes iela 59, Ventspils 11 4
55 DUS55 Valmiera 2 “Brīvnieki”, Kauguru pagasts 10 4
56 DUS56 Bolderājas Gaigalas iela 19a, Rīga 8 5
57 DUS57 Džutas Džutas iela 16, Rīga 6 3
58 DUS58 Liepāja 3  Ganību iela 180, Liepāja 6 3
59 DUS59 Liepāja 4 Kapsētas iela 24, Liepāja 12 4
60 DUS60 Apūzes Apuzes iela 47, Rīga 11 4
61 DUS61 Tukums Zemgales iela 25, Tukums 10 3
62 DUS62 Kauguri Brikšķu iela 2, Kaugurciems 6 2
63 DUS63 Ulmaņa 2 Kārļa Ulmaņa gatve 135, Rīga 5 2
64 DUS64 Kruzes Krūzes iela 53, Rīga 3 3
65 DUS65 Dambja Dambja iela 11, Ríga 4 2
66 DUS66 Maskavas 2 Maskavas iela 293A, Rīga 5 3
67 DUS67 Jugla Juglas iela 16C, Rīga 6 6
68 DUS68 Ziepniekkalns Ziepniekkalna iela 20, Rīga 8 2
69 DUS201 Saharova Andreja Saharova iela 10, Rīga 3 1
70 ADUS202 Liepāja Zemnieku iela 58, Liepāja 2 0
71 ADUS203 Valmiera Matīšu šoseja 3, Valmiera 4 0
72 ADUS204 Biķernieku Vecā Biķernieku iela 1, Rīga 4 0
73 ADUS206 Ulmaņa Kārļa Ulmaņa gatve 67, Rīga 2 0
74 ADUS207 Valgale Valgales iela 1, Rīga 4 0
75 ADUS208 Salaspils Salaspils iela 4a, Rīga 2 0
76 ADUS209 Valdeķu Valdeķu iela 34, Rīga 3 0