Videonovērošana

Informācija pēdējo reizi atjaunota 2020. gada 01.jūnijā

 

AS “VIADA Baltija”

degvielas uzpildes stacijās un birojā veiktās VIDEONOVĒROŠANAS PRIVĀTUMA ATRUNA

 

AS “VIADA Baltija” (reģistrācijas Nr. 40103867145, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046) (turpmāk arī “Viada”, vai “mēs”) veic videonovērošanu Viada degvielas uzpildes staciju, kas norādītas 1.pielikumā, un biroja: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, teritorijā un telpās (turpmāk – “DUS un/vai Birojs”).

Mums ir svarīgi informēt Jūs par šo videonovērošanu, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un pārredzamību. Videonovērošanas veikšanas ietvaros mēs apņemamies aizsargāt Jūsu personas datus.

Mūsu veiktajai videonovērošanai kā personas datu apstrādei ir piemērojama Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – “Regula”), kā arī citi spēkā esoši Latvijas Republikas normatīvie akti.

 1. UZ KO ATTIECAS ŠĪ PRIVĀTUMA ATRUNA

Šī privātuma atruna attiecas uz mūsu veikto videonovērošanu DUS un Biroja teritorijā un telpās. Videonovērošanas veikšana Regulas izpratnē ir personas datu apstrāde, un, izpildot Regulas prasības, ar šo atrunu datu subjektiem (indivīdiem, attiecībā uz kuriem videonovērošana tiek veikta) tiek sniegta informācija par videonovērošanu un tās ietvaros veikto personas datu apstrādi.

 1. KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu, dzīvu personu, indivīdu). Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem.

Videonovērošanas veikšana ir personas datu apstrāde. Videonovērošanas ieraksti var saturēt personas datus, piemēram, Jūsu digitālu attēlu, informāciju par Jūsu rīcību videonovērošanas zonā.

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Persona, kura atbild par privātuma aizsardzību un Regulas ievērošanu personas datu apstrādes ietvaros, ir pārzinis. DUS un Biroja veiktās videonovērošanas pārzinis ir Viada – AS “VIADA Baltija” (reģistrācijas Nr. 40103867145, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046).

Jautājumus par šo privātuma atrunu un cita veida pieprasījumus attiecībā uz videonovērošanas veikšanu DUS un Birojā Jūs varat iesniegt, rakstot uz            e-pasta adresi: privatums@viadabaltija.lv vai nosūtot pieprasījumu uz adresi: Alīses iela 3, Rīga, Latvija, LV-1046, adresējot to AS “VIADA Baltija”.

 

 1. KĀDĀ VEIDĀ UN KĀDUS JŪSU PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM

DUS videonovērošanas kameras ir izvietotas to teritorijās un tirdzniecības zālēs atbilstoši 1.pielikumā norādītajam. Birojā ir izvietotas 10 videonovērošanas kameras, no kurām 8 ir izvietotas tā teritorijā un 2 ir koplietošanas telpās (gaitenī/koridorā pie ieejas). Videonovērošanas kameras veic attēla ierakstu un/vai skaņas ierakstu.

Videonovērošana tiek veikta attiecībā uz ikvienu indivīdu, kas atrodas DUS un Birojā, tai skaitā attiecībā uz Viada darbiniekiem, DUS un Biroja apmeklētājiem (sadarbības partneriem/klientiem, apsardzes uzņēmuma darbiniekiem, kuri nodrošina DUS un Biroja fizisko apsardzi).

Videonovērošanas kameru izšķirtspēja ir augsta, tai skaitā ierakstos ir redzami DUS un Biroja teritorijā iebraucošo un izbraucošo transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuri.

 1. KAS IR TIESISKAIS PAMATS UN NOLŪKS – KĀPĒC MĒS VEICAM VIDEONOVĒROŠANU

Videonovērošana DUS un Birojā tiek veikta, lai īstenotu Viada leģitīmās intereses.

Videonovērošana (personas datu iegūšanas no videonovērošanas iekārtām) ir vajadzīga Viada un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai – noziedzīgu nodarījumu, citu ļaunprātīgu darbību vai kaitējumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību. Mēs izmantojam videoierakstu, lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, lai aizsargātu klienta īpašumu vai veselību, kā arī citos ārkārtas gadījumos. Videoieraksti ar Jūsu personas datiem netiek izpausti trešajām personām, izņemot, ja to pieprasa tiesību sargājošās un uzraugošās iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai Jūs – kā datu subjekts.

Papildus Viada ir arī leģitīma interese sekot līdzi situācijai DUS un Birojā, tai skaitā uzraudzīt un kontrolēt, vai DUS un Biroja teritorijā un/vai telpās apmeklētāji ievēro noteikto kārtību, drošības prasības (tostarp darbā ar paaugstinātas bīstamības iekārtām), neapdraud citas personas vai Viada intereses (piemēram, vai netiek bojāts īpašums (iekārtas, inventārs u.c.), nenotiek zādzība u.c.), kā arī uzraudzīt un kontrolēt, vai DUS un Biroja teritorijā nav iestājušies apstākļi, kas rada vai var radīt kaitējumu Viada, citu personu interesēm un mantai vai kaitējumu videi (piemēram, naftas produktu noplūdes iekārtas bojājuma gadījumā). Tostarp, mums arī ir leģitīma interese videoierakstus izmantot kā apliecinājumu Viada noteikto saistību izpildei vai  izmeklētu pārkāpumus vai iespējamos pārkāpumus.

Videonovērošana, galvenokārt, tiek veikta attiecībā uz teritoriju un telpām. 2 videonovērošanas kameras ir izvietotas Biroja koplietošanas telpās, ar mērķi nodrošināt noteikto kārtību, personu un mantisko drošību. Tādējādi videonovērošana netiek veikta vietās, kur indivīds ir tiesīgs sagaidīt īpašu privātumu. Līdz ar to uzskatāms, ka iepriekš aprakstīto Viada leģitīmo interešu īstenošana ir nepieciešama, nozīmīga un ir samērīga.

Iepriekš uzskaitītās Viada leģitīmas intereses ir gan pamats, gan nolūks Viada darbībai videonovērošanas veikšanas ietvaros.

 1. CIK ILGI TIEK GLABĀTI VIDEOIERAKSTI

Videoieraksti tiek glabāti tikai tik ilgi, kamēr tie nepieciešami iepriekš minētajiem nolūkiem vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Videonovērošanas kameru videoieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas.

Pēc glabāšanas termiņa iestāšanās videoieraksti tiek dzēsti.

Iepriekš noteiktais termiņš var tikt pagarināts konkrētos izņēmuma gadījumos, ja ieraksta saglabāšana ir nepieciešama likumīga nolūka sasniegšanai, piemēram, ierakstā ir redzams pārkāpums vai iespējams pārkāpums un ieraksts ir nepieciešams situācijas atrisināšanai, izmeklēšanas pabeigšanai, interešu aizsardzībai, vēršoties tiesā vai tiesībaizsardzības iestādēs.

 1. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Lai aizsargātu Jūsu personas datus un nodrošinātu to drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam mūsu personālam un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kas izriet no to darba vai sadarbības līguma.

Mēs veicam regulāras mūsu darbinieku apmācības Jūsu datu aizsardzības, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

 1. JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Jums ir Regulas 12. līdz 22. pantā noteiktās datu subjekta tiesības, ja attiecībā uz Jums tiek vai, iespējams, tiek veikta videonovērošana DUS un Birojā, Jums ir šādas tiesības attiecībā uz mūsu veikto videonovērošanu:

 • iegūt papildu informāciju par mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi un pieprasīt mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;
 • lūgt Jūsu personas datu dzēšanu;
 • iebilst pret datu apstrādi, kas pamatota ar Viada leģitīmajām interesēm, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju.

Tomēr šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, mums ir tiesības atteikt datu apstrādes pārtraukšanu, ja mēs norādām uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu likumīgās prasības.

Lai izmantotu savas datu subjekta tiesības, Jūs varat iesniegt mums pieprasījumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: privatums@viadabaltija.lv vai nosūtot pieprasījumu uz adresi: Alīses iela 3, Rīga, Latvija, LV-1046, adresējot to AS “VIADA Baltija”.

 

 

 1. IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Tomēr, var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti mūsu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram:

1) IT sistēmu uzturētājiem (Apstrādātājs);

2) Apsardzes pakalpojumu sniedzējiem (Apstrādātājs);

3) Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, tiesai, tiesību sargājošajām un uzraugošajām iestādēm (Pārzinis);

4) Likumā noteiktos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti arī citām personām, piemēram, pamatojoties uz valsts iestāžu pieprasījumu, ja tas nepieciešams konkrētas pārbaudes, uzraudzības pasākuma ietvaros.

 1. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar mums un gadījumā, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).

 

1.pielikums

AS “VIADA Baltija” degvielas uzpildes stacijās un birojā veiktās VIDEONOVĒROŠANAS PRIVĀTUMA ATRUNAI

(Informācija pēdējo reizi atjaunota 2020. gada 01.jūnijā)

DUS saraksts,

to teritorijā un telpās izvietoto videonovērošanas kameru skaits