VIADA privātuma atruna loterijām

VIADA privātuma atruna loterijām

Informācija pēdējo reizi atjaunota 2019. gada 01.oktobri

AS “VIADA BALTIJA”, reģ.Nr. 40103867145, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija (turpmāk arī “VIADA”, vai “mēs”), kā personas datu apstrādes pārzinis, veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt Jūsu personas datu privātumu. Informāciju par pārzini un saziņas iespējām ar to aicinām skatīt šīs atrunas 7.punktā.

VIADA veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – “Regula”), kā arī citi spēkā esošie Latvijas Republikas ārējie normatīvie akti.

Mums ir svarīgi informēt Jūs par VIADA veikto Jūsu personas datu apstrādi, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību, dodot iespēju Jums paredzēt personas datu nodošanas VIADA sekas.

 1. KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE?

Personas dati ir jebkura informācija vai informācijas daļas, kas attiecas uz fizisku personu (datu subjektu), kuru var tieši (piemēram, atsaucoties uz jūsu vārdu, uzvārdu) vai netieši (piemēram, atsaucoties uz e-pasta adresi) identificēt.

Tas nozīmē, ka personas dati var būt personas dzīvesvietas adrese, mobilā tālruņa numurs, iepirkšanās paradumi, informācija, kad un kāda veida pakalpojumus fiziskā persona ir izmantojusi.

Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 1. UZ KO ATTIECAS ŠĪ ATRUNA?

Šī privātuma atruna attiecas tikai uz šādu VIADA veikto Jūsu personas datu apstrādi:

 • apstrādi, kura tiek veikta, fiziskai personai piedaloties VIADA organizētajās loterijās (turpmāk – Loterija un/ vai Apstrāde 1);
 • apstrādi, kura tiek veikta, saņemot un izpildot fiziskas personas lūgumu VIADA jaunumu, informācijas par atlaidēm precēm, pakalpojumiem un informāciju par piedāvājumiem un akcijām VIADA stacijās saņemšanai uz personas norādītu e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru (turpmāk – Apstrāde 2).

VIADA loterijas noteikumi, kuri sniedz papildu informāciju par dalību un Loterijas norisi, un VIADA Privātuma politika, kura sniedz informāciju par VIADA veikto personas datu apstrādi citos gadījumos, ir pieejama VIADA degvielas uzpildes stacijās un šajās interneta vietnēs: VIADA loterijas noteikumi un VIADA Privātuma politika

 

 1. VIADA VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES APJOMS, NOLŪKS, PAMATOJUMS UN ILGUMS
  • Apstrāde 1
Apstrāde 1 APSTRĀDĀTIE PERSONA DATU VEIDI – Kāda veida Jūsu personas datus mēs apstrādājam?
Lai piedalītos Loterijā Jums ir jāsniedz mums šādi savi personas dati:

—           vārds, uzvārds;

—           telefona numurs;

—           informācija par pirkumiem vai izmantotajiem pakalpojumiem, iepirkšanās vai pakalpojumu izmantošanas paradumiem – informācija, kura ir priekšnoteikums, lai piedalītos Loterijā, un kura ir ietverta pirkuma vai pakalpojuma čekā;

—           paraksts

—           datums, kad personas dati iesniegti, reģistrējoties Loterijai;

—           u.c.

Šo personas datu iesniegšanas rezultātā mēs apstrādāsim arī informāciju par Jūsu dalību konkrētajā Loterijā.

Ja Jūs uzvarēsiet Loterijā, tad tiks apstrādāta arī informācija par Jums kā uzvarētāju un Jūsu iegūto laimestu (balvu), datumu, kad laimests Jums nodots un Jūsu paraksts, apliecinot laimesta saņemšanu. Pirms laimesta izsniegšanas VIADA Jums var lūgt uzrādīt Jūsu personu apliecinošu dokumentu, tādā veidā apstrādājot šajā dokumentā esošos Jūsu personas datus.

Ja Jūs uzvarēsiet Loterijā un piekritīsiet, tad varētu tikt veikta Jūsu foto fiksācija brīdī, kad tiks veikta laimesta pasniegšana Jums kā loterijas uzvarētājam, un tā rezultātā var tikt publiskoti Jūsu personas dati – fotoattēls, vārds, uzvārds, informācija par Jums kā laimesta ieguvēju un informācija par laimesta iegūšanas vietu un laiku turpmāk norādītajiem nolūkiem.

TIESISKAIS PAMATS – Kāds ir tiesiskais pamats ir šai personas datu apstrādei?
TIESISKAIS PAMATS – PIEKRIŠANA un LIKUMS

PIEKRIŠANA – Jūsu personas datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, kuru Jūs sniedzat mums, reģistrējoties Loterijai. Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt VIADA Jūsu personas datus, lai mēs nodrošinātu Jūsu dalību loterijā.

Ja vēlaties piedalīties Loterijā, Jums ir jāiesniedz mums savi personas dati un piekrišana to apstrādei. Pretējā gadījumā, piekrišanu nedodot vai atsaucot, Jums nebūs iespēja piedalīties Loterijā. Iesniedzot savus personas datus, Jūs apliecināt, ka sniegtie personas dati ir precīzi un esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt VIADA bez atbilstoša pamata. Ja tiek konstatēts, ka VIADA nepamatoti ir saņēmusi citu personu personas datus, tie tiek dzēsti.

Uzvaras gadījumā Loterijā, Jums ir iespēja dot vai nedot savu piekrišanu tam, ka gadījumā, ja uzvarēsiet loterijā, brīdī, kad tiks veikta balvas pasniegšana Jums kā loterijas uzvarētājam var tikt veikta Jūsu foto fiksācija, un tā rezultātā Jūsu personas dati (fotoattēls, vārds, uzvārds, informācija par Jums kā balvas ieguvēju un par balvas iegūšanas vietu un laiku) VIADA tēla un nodrošināto pakalpojumu popularizēšanas nolūkos var tikt publiskoti. Jums ir iespēja piedalīties Loterijā, nepiekrītot šai publiskošanai, kā arī Jums ir iespēja izvēlēties, kuros avotos (VIADA mājas lapā www.viada.lv, sociālo tīklu Facebook vai Instagram VIADA profilā) var tikt veikta Jūsu personas datu publiskošana.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu vai piekrišanas personas datu apstrādei, nosūtot pieprasījumu par piekrišanas atsaukšanu uz e-pasta adresi PRIVATUMS@VIADABALTIJA.LV.

LIKUMS – Loterijas organizēšanas kārtību nosaka arī likumi, tai skaitā Preču un pakalpojumu loteriju likums, saskaņā ar kuru preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski. Līdz ar to Jūsu personas dati var tikt publiskoti uz likuma pamata. Saskaņā ar šo likumu par laimējušo personu noteikšanu sastāda protokolu. Protokolā norāda: loterijas atļaujas saņēmēja nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru; loterijas nosaukumu; laimējušo personu noteikšanas vietu un datumu; personas, kas piedalās laimējušo personu noteikšanā; laimestu nosaukumu; laimējušās personas vārdu un uzvārdu.

Atsevišķos gadījumos, tiesiskais pamats personas datu apstrādei var būt arī VIADA leģitīmās intereses. Piemēram, ja par Loterijas norisi tiek iesniegta pretenzija, lai aizsargātu VIADA intereses, efektīvi izskatītu iesniegto pretenziju, var tikt veikta pretenzijas iesniedzēja un citu personu personas datu apstrāde.

NOLŪKS – Kāds nolūks ir šai personas datu apstrādei?
NOLŪKS – DALĪBA LOTERIJĀ, LAIMESTA IZSNIEGŠANA, LIKUMA IZPILDE, MĀRKETINGA AKTIVITĀTES

Jūsu personas datu apstrādes nolūks ir Jūsu dalības Loterijā nodrošināšana.

Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs mums ir nepieciešams, lai paziņotu Jums par Loterijas rezultātiem, gadījumā, ja Jūs Loterijā uzvarēsiet.

Jūsu kā Loterijā laimējušās personas noteikšana publiski un Jūsu personas datu ietveršana protokolā ir nepieciešama, lai VIADA izpildītu likumā noteiktu pienākumu, nodrošinot, lai Loterijas norises kārtība būtu caurredzama un tajā netiktu pieļautas krāpnieciskas darbības.

Pirms laimesta izsniegšanas, lūdzot Jūs uzrādīt savu personu apliecinošu dokumentu, tiek nodrošināts, lai laimests tiek izsniegts pamatoti un, lai protokolā tiktu reģistrēti patiesi personas dati.

Jūsu personas datu apstrāde var tikt veikta VIADA tēla un nodrošināto pakalpojumu popularizēšanas nolūkos, ja uzvaras gadījumā Jūs būsiet devis savu piekrišanu un tā rezultātā tiks veikta balvas pasniegšana Jums kā loterijas uzvarētājam foto fiksācija, un Jūsu personas dati (fotoattēls, vārds, uzvārds, informācija par Jums kā balvas ieguvēju un par balvas iegūšanas vietu un laiku) tiks publiskoti.

Šo personas datu apstrādes nolūku sasniegšanai netiek veikta profilēšana un netiek pieņemti pilnībā automatizēti individuāli lēmumi, tostarp netiek veikta profilēšana, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.

Atsevišķos gadījumos, Jūsu personas datu apstrādes nolūks var būt arī efektīvi un godprātīgi nodrošināt Loterijas norisi un savu interešu aizsardzību.

APSTRĀDES ILGUMS – Cik ilgi tiks glabāti personas dati?
Personas dati var tikt glabāti tikai tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami iepriekš minēto nolūku sasniegšanai.

Uz piekrišanas pamata apstrādātie personas dati var tikt glabāt tik ilgi, kamēr piekrišana netiek atsaukta, ja šajā atrunā nav noteikts savādāk. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā, ja vien nepastāv cits tiesisks pamats ilgākai datu glabāšanai, personas dati, kuri tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, tiek dzēsti.

Ja uzvaras gadījumā Jūs būsiet devis savu piekrišanu un tā rezultātā tiks veikta balvas pasniegšana Jums kā loterijas uzvarētājam foto fiksācija, un Jūsu personas dati tiks publiskoti, tad šī publiskošana tiks veikta līdz Jūs atsauksiet savu piekrišanu, bet ne ilgāk kā 1 gadu pēc personas datu publiskošanas datuma.

Personas dati par personām, kuras ir piedalījušās loterijā, bet laimestu nav guvušas tiek glabāti ne ilgāk kā 1 mēnesi pēc loterijas izlozes veikšanas.

Personas dati par laimējušo personu tiek glabāti atbilstoši likumā noteiktajam termiņam – 5 gadi no loterijas izlozes norises datuma.

 • Apstrāde 2
Apstrāde 2 APSTRĀDĀTIE PERSONA DATU VEIDI – Kāda veida Jūsu personas datus mēs apstrādājam?
Lai izpildītu Jūsu lūgumu VIADA jaunumu saņemšanai, mums ir nepieciešama Jūsu e-pasta adrese vai mobilā tālruņa numurs. Mēs esam tiesīgi saglabāt arī informāciju, kad Jūs iesniedzāt šos personas datus un kad, kāda veida informācija Jums tika nosūtīta.
TIESISKAIS PAMATS – Kāds ir tiesiskais pamats ir šai personas datu apstrādei?
TIESISKAIS PAMATS – PIEKRIŠANA

Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt VIADA Jūsu e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, lai mēs izpildītu Jūsu lūgumu nosūtīt Jums VIADA jaunumus, informāciju par atlaidēm precēm, pakalpojumiem un informāciju par piedāvājumiem un akcijām VIADA degvielas uzpildes stacijās.

Ja šo piekrišanu Jūs dodat, piesakoties dalībai VIADA Loterijā, tad būtiski ir, lai Jūs saprotat, ka Jums ir tiesības piedalīties Loterijā arī tajā gadījumā, ja Jūs nedodat piekrišanu VIADA jaunumu saņemšanai. Līdz ar to tikai tad, kad tiešām vēlaties saņemt VIADA jaunumus, Jums ir jāsniedz personas dati un jādod piekrišana.

Vēršam uzmanību, ka Jūsu dotā piekrišana dod VIADA tiesības, nevis pienākumu, veikt šo personas datu apstrādi, līdz ar to VIADA nav pienākums Jums nosūtīt iepriekš noteikto informāciju.

Iesniedzot savus personas datus, Jūs apliecināt, ka sniegtie personas dati ir precīzi un esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.

Jums ir aizliegts VIADA nosūtīt un iesniegt citu personu personas datus – Jums ir tiesības norādīt tikai savu e-pasta adresi vai savu mobilā tālruņa numuru.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, kas tiek veikta nosūtot Jums VIADA jaunumus. Piekrišanu Jūs varat atsaukt kādā no šādiem veidiem:

—      nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi PRIVATUMS@VIADABALTIJA.LV.

—      sekojot katrā Jums nosūtītajā VIADA jaunumu e-pastā vai sms norādītajām atrakstīšanās instrukcijām.

—      Atsaucot piekrišanu, tiks pārtraukta VIADA jaunumu nosūtīšana.

NOLŪKS – Kāds nolūks ir šai personas datu apstrādei?
NOLŪKS – MĀRKETINGA AKTIVITĀTES

Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta ar nolūku informēt personu uz tās norādīto e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru sms veidā par VIADA jaunumiem, atlaidēm precēm, pakalpojumiem un piedāvājumiem un akcijām VIADA degvielas uzpildes stacijās, tādā veidā piesaistot klientus un popularizējot VIADA tēlu un pakalpojumus.

Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai netiek veikta profilēšana, netiek pieņemti pilnībā automatizēti individuāli lēmumi, tostarp netiek veikta profilēšana, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.

APSTRĀDES ILGUMS – Cik ilgi tiks glabāti personas dati?
Personas dati var tikt glabāt tik ilgi, kamēr piekrišana netiek atsaukta, ja šajā atrunā nav noteikts savādāk. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā, ja vien nepastāv cits tiesisks pamats ilgākai datu glabāšanai, personas dati, kuri tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, tiek dzēsti.

 

 1. IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

Var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti VIADA pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem, tiešā mārketinga sūtījumu – VIADA jaunumu – nosūtīšanas veicējiem vai Loteriju nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Šādu pakalpojumu sniedzēju loma Jūsu personas datu apstrādē ir apstrādātājs, un VIADA kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir atbildīgs par tā izvēlēto pakalpojumu sniedzēju veikto Jūsu personas datu apstrādi. VIADA izmanto pakalpojumu sniedzējus, ja tie atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem personas datu apstrādes un drošības standartiem.

Likumā noteiktos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti arī citām personām, piemēram, pamatojoties uz valsts iestāžu pieprasījumu, ja tas nepieciešams konkrētas pārbaudes, uzraudzības pasākuma ietvaros.

Tāpat, ja Apstrādes 1 ietvaros Jūs esiet devis piekrišanu savu datu publicēšanai sociālajos tīklos uzvaras loterijā gadījumā, un Jūsu personas dati publicēšanas rezultātā tiek nodoti sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējiem (piem. Facebook, Instagram), uzskatāms, ka šie sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēji un jebkurš sociālo tīku lietotājs, piekļūstot informācijai par Jums VIADA sociālo tīklu profilā, kļūst par Jūsu datu saņēmēju.

Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

 1. JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulas 12. – 22. pantu, Jums ir šādas tiesības attiecībā uz VIADA veikto Jūsu personas datu apstrādi:

 • Iegūt papildu informāciju par VIADA veikto Jūsu personas datu apstrādi un pieprasīt VIADA rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;
 • Lūgt labot Jūsu personas datus (ja konstatējat, ka VIADA rīcībā esošā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt VIADA tos labot);
 • Atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei (Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei);
 • Lūgt Jūsu personas datu dzēšanu;
 • Lūgt ierobežot personas datu apstrādi (VIADA rīcībā esošo Jūsu personas datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē);
 • Lūgt datu pārnesamību (iespēja saņemt savu personas datu informāciju mašīnlasāmā formātā);
 • Iebilst pret datu apstrādi, kas pamatota ar VIADA leģitīmajām interesēm.

Iepriekš minētās Jūsu kā datu subjekta  tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, VIADA ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja VIADA norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Lai izmantotu savas tiesības, Jums ir jāvēršas pie VIADA ar pieprasījumu nosūtot to uz e-pasta adresi: PRIVATUMS@VIADABALTIJA.LV. vai nosūtot vēstuli uz Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija, to adresējot AS “VIADA BALTIJA”.

 1. KĀ VIADA AIZSARGĀ JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs veicam nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datu privātumu un nodrošinātu to drošību, mēs regulāri pārbaudām un atjauninām mūsu drošības sistēmas un procesus. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam VIADA personālam un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kuri izriet no to darba vai sadarbības līguma. Jūsu dati tiek glabāti uz mūsu servera šifrētā formātā, kā arī sūtot informāciju tiek izmantoti šifrēti kanāli.

VIADA veic darbinieku apmācības Jūsu datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Šajā atrunā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis ir AS “VIADA BALTIJA”, reģ.Nr. 40103867145, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija. Pārzinis ir galvenā par Jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību atbildīgā persona.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo atrunu vai par VIADA veikto Jūsu personas datu apstrādi, vai arī ja Jums ir radušies citi jautājumi, informāciju Jūs varat saņemt, rakstot pieprasījumu uz e-pasta adresi: PRIVATUMS@VIADABALTIJA.LV vai nosūtot pieprasījumu uz Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija, to adresējot AS “VIADA BALTIJA”.

 1. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar VIADA. Ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto VIADA atbildi un arī citos gadījumos, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).