Akcijas noteikumi

1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
1.1 AS “VIADA Baltija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103867145, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1 SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek visās degvielas uzpildes stacijās VIADA visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2021. gada 19. jūlija līdz 2021. gada 10. oktobrim.
4.2. Loterijas laimētāji tiks publicēti 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes mājas lapā www.viada.lv/izloze.
4.3. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2021. gada 14. oktobrī mājas lapā www.viada.lv/izloze.
4.4. Loterijas norises periods ir no 2021. gada 19. jūlija līdz 2021. gada 14. oktobrim.
4.5. Pieteikšanās laimestu saņemšanai VIADA degvielas uzpildes stacijā ir līdz 2021. gada 22. oktobrim.
4.6. Loterijas laimestu izsniegšana VIADA birojā ir līdz 2021. gada 29. oktobrim.
4.7. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2021. gada 5. novembrim.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 8 (astoņām) balvām:
5.1.1. 2 (diviem) elektriskajiem velosipēdiem Argento Piuma;
5.1.2. 6 (sešiem) galda griliem InstaGrill.
5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 1870,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit eiro, 00 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1.Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2021. gada 19. jūlija līdz 2021. gada 10. oktobrim jebkurā degvielas uzpildes stacijā VIADA vienā pirkumā ir jāiegādājas degviela jebkādā apjomā, kā arī jāiegādājas jebkurš no sekojošajiem zīmola “Richardson Sheffield” piknika un dārza preču produktiem: 

EAN kods

Produkta nosaukums

0705632413609

Čuguna Wok panna ar koka vāku, 30 cm

0705632413616

Apaļš čuguna grils, 30 cm

0705632415276

Barbekjū piederumu komplekts (komplektā 3 gab.)

0705632415306

Termoss, 1 l

0705632413661

Daudzfunkcionāla lāpsta

0705632415252

Daudzfunkcionālā karabīne

0705632412787

Apgriešanas dzirkles

0705632412824

Cirvis

 0745125010595

Saliekams nazis

6.2. Dalībniekam obligāti jāsaglabā pirkuma čeka orģināls, kurā skaidri redzams loterijas produktu pirkums, pirkuma datums, pirkuma vieta un dokumenta numurs.
6.3. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas lapā www.viada.lv/izloze, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, pirkuma čeka numuru, e-pastu un kontakttālruni.
6.4. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru.
6.7. Visi reģistrētie pirkuma čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.8. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.8.1. ir reģistrējis vienu pirkuma čeka numuru vairākkārt;
6.8.2. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.8.3. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts dokumentā;
6.8.4. uzrāda bojātu pirkuma čeku, kurā nav iespējams identificēt, vai loterijas pirkums ir veikts atbilstoši loterijas noteikumiem.
6.9. Organizētājs neatbild par:
6.9.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktus vai saņemot balvu;
6.9.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas  radušās dalībnieka vainas dēļ;
6.9.3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.10. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei AS “VIADA Baltija” datu bāzē ar mērķi noteikt nodrošināt reģistrāciju, veikt laimētāju izlozi, publicēt laimētājus, sazināties ar laimētājiem un izsniegt balvas, kā arī nodot veiktās reģistrācijas uzglabāšanai SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 1500 (viens tūkstotis pieci simti) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 8/1500.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.viada.lv/izloze.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
9.2. Galda grili InstaGrill tiks izlozēti 2021. gada 31. augustā, 7., 14., 21., 28. septembrī un 5. oktobrī starp visām loterijas noteikumiem atbilstošajām reģistrācijām, kas veiktas līdz attiecīgās izlozes iepriekšējās nedēļas svētdienai (ieskaitot), katrā izlozē izlozējot 1 (vienu) laimētāju un 1 (vienu) rezervistu.
9.3. Elektriskie velosipēdi Argento Piuma tiks izlozēti 2021. gada 12. oktobrī starp visām loterijas noteikumiem atbilstošajām reģistrācijām, izlozē izlozējot 2 (divus) laimētājus un 2 (divus) rezervistus.
9.4. Katra izloze norisināsies plkst. 13:00 AS “VIADA Baltija” biroja telpās Rīgā, Alīses ielā 3, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

LAIMESTA SAŅEMŠANA:
9.5. Balvas jāsaņem AS “VIADA Baltija” biroja telpās Rīgā, Alīses ielā 3, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeka orģinālu un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00.
9.6. Laimētājiem ir iespējams saņemt laimestu sev tuvākajā VIADA degvielas uzpildes stacijā (saraksts ar degvielas uzpildes stacijām atrodams https://www.viada.lv/dus) iepriekš rakstot uz info@viadabaltija.lv vai zvanot uz tālruņa Nr. +371 80000208 un vienojoties par laimesta saņemšanu.
9.7. Laimētājam jāpiesaka balvas saņemšana VIADA degvielas uzpildes stacijā līdz 2021. gada 22. oktobrim vai balva jāizņem AS “VIADA Baltija” ofisā līdz 2021. gada 29. oktobrim. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un paliek AS “VIADA Baltija” īpašumā.
9.8. Balvas netiks izmaksātas naudā, sūtītas pa pastu vai mainītas pret citu balvu.

10. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
10.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” birojā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku iesniegumu.
10.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

11. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
11.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic” un AS “VIADA Baltija” darbinieki. 
11.2 Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek AS “VIADA Baltija” īpašumā.

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
12.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapās www.registerpromo.info.