Akcijas noteikumi

“VIADA Baltija ziemas loterijas” noteikumi

1. Loterijas organizētājs:
1.1. AS „VIADA Baltija” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103867145, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija).

2. Loterijas norises periods:
2.1. Loterija norisinās no 12.02.2018. līdz 10.03.2018.

3. Loterijas norises vieta:
3.1. Loterija norisinās visā Latvijas Republikā, AS ‘’ VIADA Baltija ‘’ degvielas uzpildes stacijās.

4. Laimestu fonds
4.1. Laimestu kopējā vērtība ir 450.00 eur ar PVN ( četri simti piecdesmit euro un 00 euro centi ).
4.2. Laimestu fondā ietilpst 9 ( deviņi ) laimesti:
4.2.2. 9 ( deviņas ) Maxima Lavija dāvanu kartes, katra 50 eur ( piecdesmit euro un 00 euro centi ) vērtībā.
Kopējais loterijas balvu fonds naudas izteiksmē: 450 EUR.

5. Informācija par loterijas dalībnieka izredzēm laimēt.
5.1. Loterijas dalībnieka iespējas laimēt ir atkarīgas no kopējā reģistrēto pieteikumu skaita, kas piedalās attiecīgajā izlozē un no loterijas dalībnieka reģistrēto pieteikumu skaita īpatsvara šajā kopējā pieteikumu skaitā.
5.2. Paredzams, ka katrā 7.1 punktā noteiktā izlozes periodā tiks reģistrēti aptuveni 15000 ( piecpadsmit tūkstoši ) pieteikumu. Tātad, loterijas dalībnieka izredzes ir 9 ( deviņi ) pret 15000 ( piecpadsmit tūkstoši ).

6. Piedalīšanās noteikumi:
6.1. Loterijas dalībnieks, turpmāk tekstā saukts „Dalībnieks” drīkst būt ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.
6.2. Lai piedalītos loterijā, Dalībniekam jāveic jebkura degvielas veida uzpilde par jebkādu summu AS ‘’ VIADA Baltijas ‘’ degvielas uzpildes stacijās līdz 04.03.2017 . Loterijā piedalās pirkumi veicot norēķinus skaidrā naudā, ar bankas karti un izmantojot atlaižu karti ‘’ Maxima Paldies ‘’.
6.3. Loterijas dalībnieks saglabā pirkuma čeku un reģistrējas AS ‘’ VIADA Baltija ‘’ mājas lapā www.viada.lv/izloze , norādot sekojošu informāciju:
6.3.1. vārds, uzvārds;
6.3.2. pirkuma čeka numurs;
6.3.3. e-pasts, tālrunis.
6.4. Viens pirkuma čeks nodrošina vienu reģistrāciju loterijai. Ja reģistrēšanas AS ‘’ VIADA Baltija ‘’ mājas lapā www.viada.lv/izloze , ierīces ekrānā parādās apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā loterijas dalībnieks par to tiek informēts ar paziņojumu uz ekrāna. Loterijas dalībnieks var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga.
6.5. Viens loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru atbilstoši šo noteikumu 8.3. punktā minētajam loterijas norises periodam. Dalības reižu skaits nav ierobežots.
6.6. Loterijas dalībniekiem jāsaglabā šo noteikumu 6.2. punktā , reģistrēto pirkuma čeka vai vairāku čeku oriģināli, kas kalpos par apliecinājumu loterijas laimestu saņemšanai.
6.7 Loterijā piedalīties drīkst ikviena persona, izņemot AS ‘’ VIADA Baltija ‘’ īpašnieki, darbinieki, AS ‘’ VIADA Baltija ‘’ degvielas uzpildes staciju darbinieki, minēto personu ģimenes locekļi ( laulātais, bērni, vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki un mazbērni ).

7. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi
7.1. Loterijas dalībniekam , kas nosūta pieteikumu dalībai loterijā, var rasties izdevumi sakarā ar datora , viedtālruņa un interneta pieslēguma izmantošanu.
7.2. Papildus 6.2. punktā noteiktajiem izdevumiem, dalībniekiem nav tiešu izdevumu, kas saistīti ar piedalīšanos loterijā, un , kurus varētu paredzēt Loterijas organizētājs.

8. Termiņš, līdz kuram iesniedzami pieteikumi loterijas dalībai
8.1. Loterijā piedalās visi pieteikumi, kas reģistrēti no 12.02.2018. līdz 04.03.2018.
8.2. Loterijas norises laikā katras nedēļas laikā saņemtie pieteikumi piedalās atsevišķās laimestu izlozēs, kuras notiks atbilstoši šo noteikumu 9. punktam.
8.3. Visi pieteikumi, kas saņemti no 12.02.2018. līdz 04.03.2018. laimestu izlozēs kuras notiks šo noteikumu 9.4. punktā minētajos termiņos
8.4. Loterijas organizētājs nekontrolē datu pārraidīšanas infrastruktūru, kas nodrošina pieteikumu nosūtīšanu dalībai loterijā. Loterijas dalībnieks uzņemas risku, kas saistīts ar datu apstrādi un pārraidīšanu, kuru dēļ pieteikums netiek iekļauts tajā izlozē uz kuru loterijas dalībnieks cerējis, vai vispār netiek iekļauts loterijā.

9. Loterijā laimējušo personu noteikšana
9.1 Loterijā laimējusī persona ir persona, kas veikusi pirkumu atbilstoši 6.2. punktam un, kura pirkuma čeku ir reģistrējusi AS ‘’ VIADA Baltija ‘’ mājas lapā www.viada.lv/izloze , sakarā ar kuru reģistrētais pirkuma čeks ir kļuvis par laimējušo. Laimējusī persona ir persona, kas piesakās laimesta saņemšanai un uzrāda pirkuma čeku ar laimējušo numuru. Uz čeka ir jābūt redzamam atbilstošam čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto čeka numuru, kas laimējis izlozē.
9.2. Izlozes, kuras nosaka laimējušos pieteikumus, notiek AS ‘’ VIADA Baltija ‘’ biroja telpās, Rīgā, Alīses ielā 3. plkst., 11:00, šo noteikumu 9.4 punktā minētajos izložu datumos.
9.3. Katras nedēļas laikā reģistrētajiem pirkumiem līdz izlozes dienai tiek atlasīti tie, kas atbilst šo noteikumu 6.2. punktam un katrā izlozes termiņā reģistrētajam pirkuma čekam.
9.4 Izlozes un laimējušo personu noteikšanas datums pamatlaimestiem katrā izlozē 3 ( trīs ) Maxima dāvanu kartes 50 eur ( piecdesmit ) vērtībā, notiek šādā kārtībā:
1) Pirmā izloze 19.02.2018 pulkst., 11:00
2) Otrā izloze 26.02.2018 pulkst., 11:00
3) Trešā izloze 05.03.2018 pulkst., 11:00

10. Balvu saņemšana:
10.1. Loterijā laimējušās personas vārdu, uzvārdu un laimējušā pirkuma čeka numuru Loterijas organizētājs publicē AS ‘’ VIADA Baltija ‘’ mājas lapā www.viada.lv/izloze , šo noteikumu 9.4 punktā minētajos izložu datumos. Informācija par laimētājiem mājas lapā glabājas līdz 10.03.2018. Loterijas dalībnieku pienākums ir sekot līdzi publicētajai informācijai par laimētājiem. Laimestu ieguvušajam loterijas dalībniekam Loterijas organizētājs papildus par to var paziņot arī personīgi, izmantojot reģistrācijas anketā norādīto kontaktinformāciju.
10.2. Lai saņemtu 4.1. punktā minēto laimestu , laimējusī persona vienojas ar loterijas organizetāju, sūtot pieteikumu uz e-pastu: k.tupins@viadabaltija.lv, par laimētājam ērtāko preces saņemšanas veidu – laimests tiek aizsūtīts uz laimētājam tuvāko AS ‘’ VIADA Baltija ‘’ degvielas uzpildes staciju , kur pēc iepriekšējās vienošanās par laiku, laimējusī persona var saņemt laimestu. Saņēmot laimestu, laimējusī persona uzrāda loterijas organizatoram čeku ar laimējušo numuru, uzrādot laimējušās personas personu apliecinošu dokumentu ( pase vai personas apliecība – ID karte ), kurā norādītais personas vārds un uzvārds sakrīt ar pieteikumā reģistrēto, paraksta un iesniedz DUS operatoram apliecinājumu par laimesta saņemšanu.
10.3. Laimējušās personas var pieteikt laimestu saņemšanai līdz 2018. gada 30. martam.
10.3.1. Pēc šī termiņa nepieprašītie laimesti netiek izsniegti.

11. Pretenzijas un to izskatīšana:
11.1. Dalībnieks ir tiesīgs izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot Organizatoram AS „VIADA Baltija” birojā, Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija , rakstisku iesniegumu līdz 2017. gada 10. martam. Šī termiņa ievērošanu apliecina pasta zīmogs uz aploksnes.
11.2. Pretenzija iesniedzama rakstveidā, tajā norādot sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, pilnīgu un precīzu iebildumu saturu un pamatojumu.
11.3. Visas korekti sastādītās pretenzijas tiks izskatītas un Dalībniekam tiks sniegta atbilde 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. Šī termiņa ievērošanu apliecina pasta zīmogs uz aploksnes.

12. Papildus noteikumi:
12.1. Laimesta vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs.
12.2. Organizatora un Dalībnieka tiesības un pienākumi aprakstīti tikai šajos noteikumos, kā arī spēkā esošajos normatīvajos aktos. Visai informācijai par Loteriju, kas atrodama reklāmas materiālos, ir informatīvs raksturs.
12.3. Dalībnieka piedalīšanās Loterijā nozīmē, ka Dalībnieks piekrīt normām, kas paredzētas šajos noteikumos.
12.4. Loterijas dalībnieks un/vai trešās personas nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji pārveidot, kopēt, pavairot, izstādīt, atveidot vai kādā citādā veidā publicēt vai izplatīt AS „VIADA Baltija” materiālus.
12.5. Loterijas norises kārtību Organizators ir noteicis šajos noteikumos. Visi Loterijas Organizatora lēmumi Loterijas norises laikā ir galīgi un visiem Dalībniekiem saistoši.
12.6. Visus radušos strīdus risina saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
12.7. Loterijas Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas loterijas noteikumos, lai nodrošinātu loterijas drošu un godīgu norisi. Loterijas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža mājas lapā www.viada.lv.
12.8. Akcijas noteikumi pieejami mājas lapā www.viada.lv/izloze .